Anton Kubík –  vedúci  útvaru personálneho a mzdového spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s

Pracovný posudok Bc. Milana Majtána, B.S.B.A. za obdobie výkonu práce v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., t. j. od 01.02.2009 do 30.11.2010.

Bc. Milan Majtán nastúpil na pracovisko personálneho a mzdového útvaru  spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. dňa 01.02.2009. Pracovný pomer skončil dňa 30.11.2010 v rámci hromadného prepúšťania v spoločnosti, z dôvodu organizačných zmien v spoločnosti VÁHOSTAV-SK.

V spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. vykonával funkciu č. 22255 odborný ekonóm odmeňovania. KZAM č. 343501 – ekonóm práce.

Vykonával všetky činnosti vyplývajúce z jeho funkcie v zmysle všeobecne záväzných právnych zákonov a predpisov

Celkové zhodnotenie zamestnanca Bc. Milana Majtána v kritériách hodnoteniach platných v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s.:

  • schopnosť dosahovania cieľov (výkonnosť): veľmi dobrá, so schopnosťou zdokonaľovať a spracúvať nové postupy pri plnení stanovených úloh.
  • plnenie stanovených termínov: všetky úlohy vyplývajúce mu z pracovnej náplne i osobitné úlohy zadané priamymi nadriadenými splnil na požadovanej  úrovni a požadovanom termíne,
  • ochota plniť úlohy: počas celej doby výkonu práce sa nevyskytli prípady odmietnutia, resp. neochoty splniť pridelené úlohy,
  • samostatnosť: samostatne riešil pridelené úlohy a študovaním zákonov a predpisov v oblasti personálnej práce a odmeňovania zamestnancov sa jeho samostatnosť neustále zvyšovala aj pri riešení náročných úloh,
  • schopnosť spolupráce: komunikácia so spolupracovníkmi na svojom  úseku, v rámci firmy ako aj s vonkajškom bola dobrá.
  • kvalita práce:  dobrá, neustále sa zvyšujúca,
  • hospodárnosť konania: dobrá v náväznosti na pridelené úlohy,
  • prispôsobenie na nové požiadavky:  mal záujem neustále sa zdokonaľovať sa vo svojej funkcií, reagoval pohotovo na nové úlohy. Osvojovanie si zmien v zákonoch a predpisoch týkajúcich sa  oblasti odmeňovania zamestnancov bolo  bezproblémové.

V práci sa vyznačoval presnosťou v detailoch pri všetkých činnostiach, ktoré vykonával. Počas rozhodovania sa v odborných otázkach bez obáv vyhľadával nové skúsenosti a vždy sa pokúšal nájsť čo najlepšie riešenie pre spoločnosť.

Hodnotenie predkladá:

vedúci  útvaru personálneho a mzdového spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., p.  Anton Kubík.

Tento obsah bol zaradený v Napísali o mne. Zálohujte si trvalý odkaz.